人教版新目标八年级上册英语单词默写(英译汉)

大南
大南
大南
801
文章
0
评论
2020年7月21日17:01:46 5913字阅读19分42秒

人教版新目标八年级上册英语单词默写(英译汉)

Unit1  Where did you go on vacation?

Anyone

anywhere

wonderful

few

most [məʊst] adj.

something ['sʌmθɪŋ] pron.;

nothing(=not…anything) ['nʌθɪŋ]  myself [maɪ'self] pron.我自己

everyone ['evriwʌn] pron.

yourself [jɔː'self] pron.

hen [hen] n

bored [bɔːd] adj.

pig n

diary ['daɪəri] n.      keep a diary)

seem [siːm] vi.

someone ['sʌmwʌn] pron.

quite a few

of course [əvkɔːs]

activity [æk'tɪvəti] n.

decide [dɪ'saɪd] v. (decide to do sth.)

try [traɪ] v.  (try to do sth. /try doing sth.)

bird [bɜːd] n.

paragliding ['pærəɡlaɪdɪŋ] n

bicycle ['baɪsɪkl] n.

building ['bɪldɪŋ] n.

trader ['treɪdə(r)] n

wonder ['wʌndə(r)] v.

difference ['dɪfrəns] n.

top [tɒp] n.

wait [weɪt] v.     (wait for)

umbrella [ʌm'brelə] n.

wet [wet] adj.

below [bɪ'ləʊ] prep.

as [əz] conj.

enough [ɪ'nʌf] adj.

duck [dʌk] n.

hungry(反full) ['hʌŋɡri] adj.

feel like(doing sth.)

dislike [dɪs'laɪk] v.;

because of

have a good time=enjoy oneself=have fun(doing sth.)

 

 

Unit2  How often do you exercise?

housework ['haʊswɜːk] n.

hardly ['hɑːdli] adv.

ever ['evə(r)] adv.

once [wʌns] adv.

twice [twaɪs] adv.

Internet ['ɪntənet] n.

program ['prəʊɡræm] n.;

full [fʊl] adj.

swing [swɪŋ] n.

maybe ['meɪbi] adv.

swing dance

least [liːst] adj.

at least

hardly ever

junk n.

coffee ['kɒfi] n

health [helθ] n.

result [rɪ'zʌlt] .

percent [pə'sent] adj.

online [ˌɒn'laɪn] adj.

television ['telɪvɪʒn] n.

although [ɔːl'ðəʊ] conj.

through [θruː] prep.

body ['bɒdi] n.

mind [maɪnd] .

such [sʌtʃ] adj.

together [tə'ɡeðə(r)] adv.

die [daɪ] v.

writer ['raɪtə(r)] n.

dentist ['dentɪst] n.

magazine ['mæɡəziːn] n.

however [haʊ'evə(r)] adv.

than [ðən] conj.

almost ['ɔːlməʊst] adv

none [nʌn] pron.

less [les] adj.

point [pɔɪnt] n.

such as

junk food n.

more than

less than

Unit3 I'm more outgoing than my sister.

outgoing ['aʊtɡəʊɪŋ] a

better ['betə(r)] adj.

loudly ['laʊdli] adv

quietly ['kwaɪətli]  adv.

hard-working [hɑːd'wɜːkɪŋ]

competition [ˌkɒmpə'tɪʃn] n.

fantastic [fæn'tæstɪk] adj.

which adj.

clearly ['klɪəli] adv.

win [wɪn] v.

though conj.

care about

talented ['tæləntɪd] adj.

truly ['truːli] adv.

care [keə(r)] v.

serious ['sɪəriəs] adj.

mirror ['mɪrə(r)] n.

necessary ['nesəsəri] adj

both [bəʊθ] adj.

should [ʃəd] aux.

touch [tʌtʃ] vt.

reach [riːtʃ] v.

heart [hɑːt] n.

fact [fækt] n.

break [breɪk]  v.;

laugh [lɑːf] v.

similar ['sɪmələ(r)] adj.

share [ʃeə(r)] vt

loud [laʊd] adj.

primary ['praɪməri] adj.

be different from

information [ˌɪnfə'meɪʃn]

as long as

bring out

the same as

in fact

be similar to

 

 

Unit4 What's the best movie theater?

theater ['θɪətə] n.

comfortable ['kʌmftəbl] adj

seat [siːt] n

screen [skriːn] n.

close [kləʊs] v.

worst [wɜːst] adj.

cheaply ['tʃiːpli] adv.

song [sɒŋ] n.

choose [tʃuːz] v.

carefully ['keəfəli] adv.

reporter [rɪ'pɔːtə(r)] n.

fresh [freʃ] adj.

comfortably ['kʌmftəbli]  adv.

worse [wɜːs] adj.

service ['sɜːvɪs] n.

pretty ['prɪti] adv

menu ['menjuː] n.

act [ækt] v.

meal [miːl] n.

so far

no problem

creative [kri'eɪtɪv] adj.

performer [pə'fɔːmə(r)] n.

talent ['tælənt] n.;

common ['kɒmən]  adj.

magician [mə'dʒɪʃn] n.

beautifully ['bjuːtɪfli] adv.

role [rəʊl] n.

winner ['wɪnə(r)] n.

prize [praɪz] n.

everybody ['evribɒdi] pron.

example [ɪɡ'zɑːmpl] n.

poor [pɔː(r)] adj.

seriously ['sɪəriəsli]

give [ɡɪv] v.

crowded ['kraʊdɪd] adj.

have…in common

all kinds of

be up to

play a role

makeup

for example

take…seriously

 

 

Unit5 Do you want to watch a game show?

sitcom ['sɪtkɒm] n

news [njuːz] n.

soap [səʊp] n.

educational [ˌedʒu'keɪʃənl] adj

plan [plæn] n.

hope [həʊp] .

discussion [dɪ'skʌʃn] n.

stand [stænd] v.

happen ['hæpən] vi.

may [meɪ] aux.

expect [ɪk'spekt] v.

joke [dʒəʊk] n.

comedy ['kɒmədi] n.

find out

meaningless ['miːnɪŋləs]  adj.

action ['ækʃn] n.

cartoon [kɑː'tuːn] n.

culture ['kʌltʃə(r)] n.

famous ['feɪməs] adj

appear [ə'pɪə(r)] vi.

become [bɪ'kʌm] v.

rich [rɪtʃ] adj.

successful [sək'sesfl] adj.

might [maɪt] aux.

main [meɪn] adj.

reason ['riːzn] n.

film [fɪlm] n

unlucky [ʌn'lʌki]  adj.

lose [luːz] vt.

ready ['redi] adj.

character ['kærəktə(r)] n.

simple ['sɪmpl] adj.

army ['ɑːmi] n.

action movie

be ready to

dress up

take sb.’s place

do a good job

 

 

Unit6 I'm going to study computer science.

doctor ['dɒktə(r)]

engineer [endʒɪ'nɪr]

violinist [ˌvaɪə'lɪnɪst]

pilot ['paɪlət]

pianist ['pɪənɪst]

scientist ['saɪəntɪst]

college ['kɑːlɪdʒ]

education [ˌedʒu'keɪʃn]

medicine ['medsn]

university [ˌjuːnɪ'vɜːrsəti]

article ['ɑːrtɪkl]

send [send]

grow up

computer programmer

be sure about

make sure

resolution [ˌrezə'luːʃn]

foreign ['fɔːrən]

able [ˌebəl]

discuss [dɪˌskʌs]

promise [ˌprɑmɪs]

beginning [bɪˌɡɪnɪŋ]

improve [ɪmˌpruv]

physical ['fɪzɪkl]

self-improvement [selfɪmp'ruːvmənt]

hobby ['hɑːbi]

own [oʊn]

personal ['pɜːrsənl]

relationship [rɪ'leɪʃnʃɪp]

write down

have to do with

take up

agree with

be able to

 

 

Unit 7 Will people have robots?

paper ['peɪpər]

pollution [pə'luːʃn]

prediction [prɪ'dɪkʃn]

future ['fjuːtʃər]

pollute [pə'luːt]

environment [ɪn'vaɪrənmənt]

planet ['plænɪt]

earth [ɜːrθ] n

plant [plænt]

part [pɑːrt]

peace [piːs]

sky [skaɪ]

play apart

astronaut ['æstrənɔːt]

apartment [ə'pɑːrtmənt]

rocket ['rɑːkɪt];

space [speɪs] .

even ['iːvn]

human ['hjuːmən]

servant ['sɜːrvənt]

dangerous ['deɪndʒərəs]

already [ɔːl'redi]

factory ['fæktri]

believe [bɪ'liːv]

disagree [ˌdɪsə'ɡriː] 不同意

shape [ʃeɪp]

fall [fɔːl]

possible ['pɑːsəbl]

probably ['prɑːbəbli]

holiday ['hɑːlədeɪ]

word [wɜːrd];

space station

over and over again

hundreds of

fall down

look for

 

 

Unit 8 How do you make a banana milk shake?

blender ['blendər]

peel [piːl] vt

pour [pɔːr] pour [pɔːr]

yogurt ['joʊɡərt]

honey ['hʌni]

watermelon ['wɔːtərmelən]

spoon [spuːn]

add [æd]

finally ['faɪnəli]

salt [sɔːlt]

sugar ['ʃʊɡər]

cheese [tʃiːz]

popcorn ['pɑːpkɔːrn]

corn [kɔːrn]

machine [mə'ʃiːn]

sandwich ['sænwɪtʃ]

butter ['bʌtər]

turkey ['tɜːrki]

lettuce ['letɪs]

piece [piːs]

traditional [trə'dɪʃənl]

traveler ['trævlə]

England ['ɪŋɡlənd]

celebrate ['selɪbreɪt]

pepper ['pepər]

oven ['ʌvn]

cover ['kʌvər],

gravy ['ɡreɪvi]

serve [sɜːrv]

temperature ['temprətʃər]

 

 

Unit 9 Can you come to my party?

prepare [prɪ'per] v

exam [ɪɡ'zæm]

available [ə'veɪləbl]

hang [hæŋ]

until [ən'tɪl]

catch [kætʃ]

invite [ɪn'vaɪt]

accept [ək'sept];

refuse [rɪ'fjuːz]

invitation [ˌɪnvɪ'teɪʃn]

reply [rɪ'plaɪ]

forward ['fɔːrwərd]

delete [dɪ'liːt

preparation [ˌprepə'reɪʃn]

opening ['oʊpnɪŋ]

guest [ɡest]

concert ['kɑːnsərt]

headmaster [ˌhed'mæstər]

event [ɪ'vent]

calendar ['kælɪndər]

 

 

Unit10 If you go to the party,you 'll have a great time!

video ['vɪdioʊ]

organize ['ɔːrɡənaɪz]

chocolate ['tʃɑːklət]

upset [ʌp'set]

advice [əd'vaɪsɪ]

travel ['trævl]

agent ['eɪdʒənt]

expert ['ekspɜːrt]

teenager ['tiːnˌeɪdʒə]

normal ['nɔːrml]

unless [ən'les]

certainly ['sɜːrtnli]

wallet ['wɑːlɪt]

worried ['wɜːrid]

angry ['æŋɡri]

careless ['kerləs]

understanding [ˌʌndər'stændɪŋ]

trust [trʌst]

mistake [mɪ'steɪk]

careful ['kerfl]

advise [əd'vaɪz]

solve [sɑːlv]

experience [ɪk'spɪriəns]

halfway [ˌhæf'weɪ]

else [els]

继续阅读
weinxin
初中生提分
用微信扫描加好友,获取更多初中学习资料